สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรอำเภอ

 นาย ประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

 

วันที่ 6 พค. 2559 สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง โดยนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ กษอ.เมืองตรังพร้อม จนท.สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง จัดพิธีปิดการอบรมโครงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 โดย กษอ.เมืองตรังเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. หนองตรุด อ.เมือง จ.ต  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตชองเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 8 เมษายน 2559 ประธาน ศบกต.นาท่ามเหนือ นายประสิทธิ์ หนูพรหม และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับบุคลากร สำนักเสริมการศึกษาแลบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์บริการฯประจำตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 28/1 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8382 โทรสาร 0-7521-4078