เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือน 


 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายประวิทย์          เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมือง มอบหมายให้ นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและการจัดทำแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP.พืช ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผัก จำนวน 10 ราย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมือง พร้อมด้วยนางศรีรัตน์  กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรบ้านเกาะบก และส่งมอบปัจจัยการผลิตให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 


วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายไชยยุทธ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรังเป็นประธานในการจัดประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW) ”  สายที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประกอบด้วย สนง.เกษตรอำเภอเมืองตรัง สนง.เกษตรอำเภอนาโยง สนง.เกษตรอำเภอปะเหลียน สนง.เกษตรอำเภอย่านตาขาว สนง.เกษตรอำเภอหาดสำราญ โดยมีนายมานพ       แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากสนง.เกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้โดย อ.วิรัตน์  กาญจนพรหม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


        วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการมอบปัจจัยการผลิต โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก สารชีวภัณฑ์ และวัสดุปรับปรุงดิน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9  ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการปลูกผักสร้างอาชีพเสริมรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสาวปาจรีย์ ปะดุกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่นจัดโดย คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศน์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎาตรัง เพื่อดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป


             วันที่ 15 มิถุนายน 2560  นายนันธวัช  เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง และนายสำเริง ร่างเล็ก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง จัดทำเวทีประชาคม เพื่อทราบความต้องการ การใช้แหล่งน้ำ ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยมี นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยสำนักงานชลประทานที่ 16 และนายประเสริฐ วงค์นราทิพย์ ผู้อำนายการโครงการชลประทานตรัง ซึ่งมีเกษตรกรผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 ราย


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (ข้าว) จังหวัดตรังและงานวันข้าวโพดหวาน นาพละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ปี 2560โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ โดยมีนายไชยยุทธ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน นายสำเริง  นิลละออ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ กล่าวต้อนรับ นายนันธวัช  เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง  นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรังและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ การให้บริการจากบริษัทเอกชน มีการประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันแปรรูปข้าวโพดหวาน จำหน่ายผลผลิตจากข้าวโพดหวาน  มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 500 ราย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ บ้านนางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง


วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 พร้อมด้วยนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวตอนรับ นายไชยยุทธ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เกษตรกร 200 ราย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง


          วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางศรีรัตน์  กาญจนสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมการจัดทำสัญญาเงินยืมระหว่าง กลุ่มเกษตรกร กับ ศบกต. และชี้แจงขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัย ปี 2560 กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ม. 4 ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย  นายจิระพงษ์  ทองพิทักษ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2560  โดยมีนายอำเภอเมืองตรัง   นายนนธวัช  เจริญวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนฯที่ประสบอุทกภัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯพ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์   เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายจิระพงษ์  ทองพิทักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายเดชา กั่วพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ SAKAI FARM  59/2 ม.3   ต.นาโยงใต้  อ.เมืองตรัง ของ คุณศุภมาส  บุญชัด  ซึ่งเป็นเป็นเกษตรกร รุ่นใหม่ Yung Smart Farmer พร้อมด้วยเกษตรกรผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


        วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์   เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวปาจรีย์  ปะดุกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชนบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์   เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองตรัง อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อขยายผล ถ่ายทอดความรู้สู่ อกม. บุคคลเป้าหมายของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง จำนวน 36 ราย เข้าร่วมอบรม โดยมี นางนนิดา  คุปต์กาญจนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง  จ.ตรัง  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ให้บริการความรู้แนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยมีท่านนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หมู่ 10 บ้านนางอ ต.ท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


   วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสุภัชญา จันทร์เกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองตรังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำและติดตามผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯโดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 62 รายปลูกข้าวโพดหวาน และฟักทอง ณ หมู่บ้านนางน้อย ม.4 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง


    วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นางสุชิรา  อินทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ดูและรับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผล เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯโดยส่งเสริมเกษตรกรที่มีความสมัครใจน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ นางพลูสุข พิทยาสุนทร 110 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรังซึ่งมีนักข่าวจาก ททบ.5 ร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย


     วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองตรัง ,ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ. สุราษฎร์ธานี, โครงการชลประทานตรัง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง,สถานีพัฒนาที่ดินตรัง เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ศูนย์ ศพก. ม. 6 ต.หนองตรุด อ. เมืองตรัง จ.ตรัง    โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 50  รายวันที่ 23 เมษายน 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม 20 ราย


      วันที่ 11 เมษายน 60 โดยนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้  นายเดชา  กั่วพานิช นางสาวปาจรีย์ ปาดุกา นางสาววรรณธิดา  เบญจกุล พร้อมนางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ยครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุม ม.9  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 20 ราย


     


          วันที่ 23 มี.ค.60 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว กษจ.ตรัง ตรวจเยี่ยมต้นยางที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ตรัง มีขนาดเส้นรอบวง 396 ซม.ที่ความสูง 90 ซม.ซึ่งปลูกสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ นำเมล็ดเข้ามาให้ราษฎรปลูก อยู่ที่ ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง มีปลูกอยู่ประมาณ 26 ไร่


    วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีประกาศ          จังหวัดตรังเป็น "แหล่งน้ำปลอดผักตบชวา" โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง นอภ.เมืองตรัง กษอ.เมืองตรัง นายกเทศบาลนครตรัง,ต.นาตาล่วง,นายก อบต.ควนปริง,ต.นาโต๊ะหมิง ข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และราษฎร ต.ควนปริง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ประมาณ 97 ราย ณ คลองควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง     วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ มอบหมายให้ นายเดชา   กั่วพานิช    นางสาวปาจรีย์     ปาดุกา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอเมืองตรัง   ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้    ของนายสมมาส ศรีสุข และตรวจเยี่ยมแปลงนาของ นายสนอง เสนี ในกิจกรรมการไถกลบตอซัง ณ ม. 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง


          วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ มอบหมายให้ นายเดชา  กั่วพานิช นางสาวปาจรีย์ ปาดุกา  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตร สนง.เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม. 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 20 ราย


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ( โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 )
     วันที่ 21 มี.ค.60 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตเข้าร่วมโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ) กิจกรรมย่อย สนับสนุนในการจัดงาน วันรณรงค์กำจัดหนูนาในนาข้าว โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


   โครงการ “ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ” (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 20 มี.ค.60 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครง  การต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแก่เกษตรกร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดโพธาราม ม. 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง

 
    วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดย นายอำนาจ เซ่งเซี่ยง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง. เกษตรจังหวัดตรัง รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด พร้อมด้วย น.ส.จิรัตน์ติกาล สุวรรณวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อ.เมืองตรัง ร่วมจัดประชุมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้าน เพื่อชีแจงแนวทาง ในการปรับปรุงข้อมูล/ปรับปรุงรายชื่อกลุ่ม/ ต่ออายุ/ยกเลิก


วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง นายนนธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง พร้อมด้วย นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ช่วงเกิดภัยวันที่ 3 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 23 ราย 6 ตำบล 13 หมู่บ้านพื้นที่ได้รับความเสียหาย 86.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 118,355 บาทวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรังร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเมืองตรัง ได้ร่วมเปิดศพก.ของอำเภอ เมืองตรัง ณ ตำบลหนองตรุด

วันที่ 6 พค. 2559 สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง โดยนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ กษอ.เมืองตรังพร้อม จนท.สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง จัดพิธีปิดการอบรมโครงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 โดย กษอ.เมืองตรังเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. หนองตรุด อ.เมือง จ.ต  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตชองเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 8 เมษายน 2559 ประธาน ศบกต.นาท่ามเหนือ นายประสิทธิ์ หนูพรหม และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับบุคลากร สำนักเสริมการศึกษาแลบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์บริการฯประจำตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681