เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือน 


     


          วันที่ 23 มี.ค.60 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว กษจ.ตรัง ตรวจเยี่ยมต้นยางที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ตรัง มีขนาดเส้นรอบวง 396 ซม.ที่ความสูง 90 ซม.ซึ่งปลูกสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ นำเมล็ดเข้ามาให้ราษฎรปลูก อยู่ที่ ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง มีปลูกอยู่ประมาณ 26 ไร่


    วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีประกาศ          จังหวัดตรังเป็น "แหล่งน้ำปลอดผักตบชวา" โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง นอภ.เมืองตรัง กษอ.เมืองตรัง นายกเทศบาลนครตรัง,ต.นาตาล่วง,นายก อบต.ควนปริง,ต.นาโต๊ะหมิง ข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และราษฎร ต.ควนปริง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ประมาณ 97 ราย ณ คลองควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง     วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ มอบหมายให้ นายเดชา   กั่วพานิช    นางสาวปาจรีย์     ปาดุกา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอเมืองตรัง   ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้    ของนายสมมาส ศรีสุข และตรวจเยี่ยมแปลงนาของ นายสนอง เสนี ในกิจกรรมการไถกลบตอซัง ณ ม. 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง


          วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ มอบหมายให้ นายเดชา  กั่วพานิช นางสาวปาจรีย์ ปาดุกา  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตร สนง.เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม. 9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 20 ราย


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ( โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 )
     วันที่ 21 มี.ค.60 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตเข้าร่วมโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ) กิจกรรมย่อย สนับสนุนในการจัดงาน วันรณรงค์กำจัดหนูนาในนาข้าว โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


   โครงการ “ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ” (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 20 มี.ค.60 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครง  การต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแก่เกษตรกร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดโพธาราม ม. 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง

 
    วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดย นายอำนาจ เซ่งเซี่ยง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง. เกษตรจังหวัดตรัง รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด พร้อมด้วย น.ส.จิรัตน์ติกาล สุวรรณวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อ.เมืองตรัง ร่วมจัดประชุมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้าน เพื่อชีแจงแนวทาง ในการปรับปรุงข้อมูล/ปรับปรุงรายชื่อกลุ่ม/ ต่ออายุ/ยกเลิก


วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง นายนนธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง พร้อมด้วย นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ช่วงเกิดภัยวันที่ 3 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 23 ราย 6 ตำบล 13 หมู่บ้านพื้นที่ได้รับความเสียหาย 86.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 118,355 บาทวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรังร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเมืองตรัง ได้ร่วมเปิดศพก.ของอำเภอ เมืองตรัง ณ ตำบลหนองตรุด

วันที่ 6 พค. 2559 สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง โดยนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ กษอ.เมืองตรังพร้อม จนท.สนง.เกษตรอ.เมืองตรัง จัดพิธีปิดการอบรมโครงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 โดย กษอ.เมืองตรังเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. หนองตรุด อ.เมือง จ.ต  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตชองเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติมวันที่ 8 เมษายน 2559 ประธาน ศบกต.นาท่ามเหนือ นายประสิทธิ์ หนูพรหม และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับบุคลากร สำนักเสริมการศึกษาแลบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์บริการฯประจำตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681