เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

  • ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

  • ข้อมูลอำเภอเมืองตรัง
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอเมืองตรัง

ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

รายงานการประชุมประจำเดือน


  • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตรังเกษตรกรต้นแบบ     :  นายเชื่อง  เพชรเล็ก

คำอธิบาย: D:\งานปี 60\ann\ศพก\ภาพ\2 พค 60\18426057_10209413132901078_955958183_n.jpg

 

ที่ตั้ง                    :  90 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

สินค้าหลัก              :  ยางพารา

กิจกรรมเด่น           :  การปลูกพืชร่วมยาง การทำประมง และปศุสัตว์ในสวนยางพาราเสริมรายได้

           คำอธิบาย: D:\งานปี 60\ann\ศพก\ภาพ\23 มีค 60\กิจกรรม ศพก._๑๗๐๓๒๔_0023.jpg       คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\รุป\ปรับปรุง ศพก\71806.jpg

           คำอธิบาย: D:\งานปี 60\ann\ศพก\ภาพ\23 มีค 60\กิจกรรม ศพก._๑๗๐๓๒๔_0002.jpg       คำอธิบาย: D:\งานปี 60\ann\ศพก\ภาพ\ต.หนองตรุด\20170210_112302.jpg 

           คำอธิบาย: D:\งานปี 60\ann\ศพก\ภาพ\ต.หนองตรุด\20170210_112108.jpg      คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\รุป\ปรับปรุง ศพก\71899.jpg

 

ฐานเรียนรู้              :  จำนวน 8 ฐานเรียนรู้

 

                                 ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเปิดกรีดยางพาราที่ถูกต้องเหมาะสม

        คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0017.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0016.jpg

 

                                    ฐานเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันกำจัดโรคยางพารา

       คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0015.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0014.jpg

 

                     ฐานเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

        คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0013.jpg    คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0012.jpg

                             ฐานเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชร่วม/แซมในสวนยางพารา

        คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0011.jpg    คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0010.jpg

                             ฐานเรียนรู้ที่ 5 การทำประมงในสวนยางพารา

      คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0008.jpg    คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0007.jpg

 

                             ฐานเรียนรู้ที่ 6 การจัดการดินและปุ๋ยในสวนยางพารา

       คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0006.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0005.jpg

 

                             ฐานเรียนรู้ที่ 7 การเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา

        คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0004.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0003.jpg

 

                             ฐานเรียนรู้ที่ 8 การแปรรูปผลผลิตจากยางพารา

         คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0002.jpg    คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ป้ายฐาน\ป้าย ศพก._๑๘๐๕๑๖_0001.jpg

 

ประมวลภาพการกิจกรรม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)                             วันที่  3 พฤษภาคม  2561

คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0113.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0032.jpgคำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0118.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0035.jpg

คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0012.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0020.jpgคำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0070.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0107.jpg

       คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0133.jpg   คำอธิบาย: D:\ann ปี61\ศพก\field day 61\ภาพ61\field day_๑๘๐๕๐๙_0179.jpg

 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681