เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

  • ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

  • ข้อมูลอำเภอเมืองตรัง
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอเมืองตรัง

ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

รายงานการประชุมประจำเดือน


             บทบาทภาระหน้าที่ของสำนักงานเกษตรเมืองตรัง

1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2) ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรตำบล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681