เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

  • ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

  • ข้อมูลอำเภอเมืองตรัง
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอเมืองตรัง

ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

รายงานการประชุมประจำเดือนนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์


เกษตรอำเภอเมืองตรัง


นายเดชา  กั่วพานิช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายจิระพงษ์  ทองพิทักษ์

   เจ้าพนักงาน         การเกษตรชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีทวิช  ศิริมุสิกะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสุชิรา  อินทอง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนนิดา  คุปต์กาญจนากุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวปาจรีย์  ปะดุกา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาววรรณธิดา เบญจกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาพร  หมุนแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางกติญา เลี้ยงสกุลเวทย์

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางนาตยา  แสงสุวรรณ  

เจ้าพนักงานธุรการ


 

นางสาวนพมณี  ศรีนคร

พนักงานบันทึกข้อมูล

                                                                                 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681