เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือนนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์


เกษตรอำเภอเมืองตรังนางศรีรัตน์  กาญจนสุวรรณ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายสำเริง  ร่างเล็ก

เจ้าพนักงาน         การเกษตรชำนาญงานนางสุภัชญา  จันทร์เกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกานายเดชา  กั่วพานิช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายจิระพงษ์  ทองพิทักษ์

   เจ้าพนักงาน         การเกษตรชำนาญงาน


นางสุชิรา  อินทอง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีทวิช  ศิริมุสิกะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางนนิดา  คุปต์กาญจนากุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวปาจรีย์  ปะดุกา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางสาววรรณธิดา  เบญจกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


 

นางนาตยา  แสงสุวรรณ  

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนพมณี  ศรีนคร

พนักงานบันทึกข้อมูล


นางสาวสุภาพร  หมุนแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                                                                                                   แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681